เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / โครงสร้างการบริหาร

การบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มีคณบดีเป็บผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ มีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และมีหัวหน้าภาควิชา ดำเนินงานตามหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย นอกจากนี้คณบดีเป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะ และประธานกรรมการบัณฑิตประจำคณะ