เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

หน้าหลัก / งานประกันคุณภาพ

แบบประเมิน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระบบกลไกการรับนิสิต

ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

ผลการประเมิน

นศ.บ MC รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
2) ศศ.บ. IS รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.บ. CS รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.บ. IT รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.บ. GIs รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.บ. NMD รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.ม. IT รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.ม. NMD รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
วท.ม CS รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
ศศ.ม. IS รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
ปร.ด CS รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2557
ขอส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สรุปข้อเสนอแนะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น
สรุปผลคะแนน ประกันคุณภาพการศึกษา 2557
11) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
10) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วท.ม. สื่อนฤมิต 2558
9) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์
8) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
7) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์ MC 2558
5) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์ 2558
4) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
3) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ.ภูมิสารสนเทศ
2) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558
1) ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์