เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ / คณะวิทยาการสารสนเทศ / เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ(OITA)

Example blog post alt
ข้อ ข้อมูล ผลการดำเนินการ
O1 โครงสร้าง

โครงสร้างคณะ


โครงสร้างการบริหาร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร


กรรมการ

O3 อำนาจหน้าที่

คลิก

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิก

O5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิก

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิก

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิก

O8 Q&A

แชท


สายตรงคณบดี

O9 Social Network

Facebook


Youtube


Instragram


TikTok

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คลิก

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

คลิก

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิก

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิก

O14 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คลิก

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คลิก

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิก

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิก

O18 E-Service

คลิก

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิก

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ต.ค. - ธ.ค. 2565


ม.ค. - มี.ค. 2565

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

คลิก

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก

O25 หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกฯ 2555


วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกฯ 2565


ประกาศ ก.บ.ม. การจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้งฯ


ประกาศ ก.บ.ม. แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานฯ


ประกาศ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์ วิธีการ การลาฯ


ประกาศ ก.บ.ม. การให้พนักงานลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ


แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ


O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิก

O27 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O31 ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่

คลิก

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

คลิก

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

คลิก

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิก

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิก

O36 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิก

O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน

คลิก

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิก

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิก

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

คลิก

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดำเนินการเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย