ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน)

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

6 มี.ค. 61 | 964 view

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ (กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน) "ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล" จากการประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในงานพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี และข่าว TJACYBER REPORTER ประจำปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 3 ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี อาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร อาจารย์สุรีวัลย์ บุตรชานนท์ และอาจารย์พิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์ เป็นที่ปรึกษาผลงาน ดังนี้

1. รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ “ข่าวป่ากางเกงในแหล่งมั่วสุมใหม่ในสารคาม” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. ได้รับรางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ “ข่าวชาวบ้านโวยเทศบาลมหาสารคามปล่อยน้ำเสียงลงห้วยคะคางนาน 20 ปี” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิราบดิจิทัล ประเภทข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาชมเชย ได้แก่ ข่าว “Cyberbullying เครื่องมือรังแกกันของเด็กยุคไซเบอร์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525