ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2018

Example blog post alt

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2018

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

19 ก.พ. 61 | 2619 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 6 รางวัล ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2018 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้

รางวัลที่ 1ชื่อผลงาน “Chang” จากทีม น้ำมันก๊าชแก๊ง เป็นผลงานของ นางสาวจิราวรรณ เอกบัว นางสาวสิทธิณีพร ผ่านสำแดง และนางสาวธิพาภรณ์ ทับไมตรี ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ขันทีโลกเปลี่ยนไป” จากทีม T.M.P. เป็นผลงานของ นายพุฒิสรรค์ กันยาพันธ์ นายณัฐพัชร ไชยชาติ และนางสาวธัญรัตน์ ฤทธิราม ได้รับโล่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลเป็นผลงานของ นายพรภวิษย์ นามโสม นางสาวอรญา ศิริกะปะ นายณัฐถกรณ์ พัฒนสระคู นายธัชนนท์ พูนปริญญา และนายปิยะวัฒน์ กองลุน

ภาพ : คมสันต์ หงส์อนันต์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525