ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 – 2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

Example blog post alt

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 – 2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

13 ก.พ. 61 | 2044 view

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 : รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล และอาจารย์พฤฒ ธนรัช นำนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 – 2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP องค์กรชุมชน/ กลุ่มอาชีพในชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ SMEs Startup และอื่นๆ ให้ก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีธนาคารออมสินภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน ชุมชนแรกที่อาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกันระหว่างคณะบัญชีและการจัดการ ณ ชุมชนบ้านดอนเปือย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287