ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

9 ก.พ. 61 | 1292 view

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงาน

ในการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการ เรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกๆ ด้านระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นสมาชิก เป็นองค์การกลางในการเชื่อมโยงความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งเป็นองค์การหลักทางด้านวิขาการที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้าน การศึกษาเพื่อ สร้าง ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับการศึกษาในสาขาวิขาที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งมี ผู้บริหาร จาก 20 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ (คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา), สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม, คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557