ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ความร่วมมือในการผลิตผลงาน โครงการ “The Animation and Game”

Example blog post alt

ความร่วมมือในการผลิตผลงาน โครงการ “The Animation and Game”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 1119 view

เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2561  ณ ห้อง IT-507  :  ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (NEDCC)  ได้เริ่มให้นิสิต ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำสัญญาร่วมกับบริษัท โพสท์ อิลิเม็นท์ จำกัด  ในการผลิตผลงานภายใต้โครงการ “The Animation and Game”  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง Digital Economy  Promotion Agency (Depa)  จำนวนกว่า 3 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผลิตผลงานนำไปสร้างมูลค่าการต่อยอดทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โดยมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ  เหลี่ยมไธสง  รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี  แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์พฤฒ  ธนรัช  อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดการจะไปนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน 2561 นี้


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287