ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Example blog post alt

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

25 ต.ค. 64 | 20 view

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดยกองแผนกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ความเป็นเลิศ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (sc3-410 ) อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับกาพัฒนาความเป็นเลิศและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนกว่า 3,686 คน และมีรูปแบบการจัดโครงการแบบ OnSite และOnline เพื่อเป็นไปตาม มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามในปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคามขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับจากแหล่งจัดอันดับในระดับสากล อาทิ The QS World University Ranking ได้รับการจัดอันดับในประเทศ 19 ร่วม และในระดับเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 501-550,Times Higher Education World University Rankings ได้รับการจัด อันดับในประเทศ 3 ร่วม และในระดับโลก อยู่ในอันดับที่ 1001+,Times Higher Education University Impact Rankings (SDGs) ได้รับ การจัดอันดับในประเทศ 8 ร่วม และในระดับโลก อยู่ในอันดับที่ 801-1000, Round University Ranking (RUR) ได้รับการจัดอันดับในประเทศ 6 ร่วม และในระดับโลก อยู่ในอันดับที่ 544 และScimago Institutions Rankings ได้รับการจัดอันดับในประเทศ 18 ร่วม ในระดับเอเชีย 337 และในระดับโลก อยู่ในอันดับที่ 802 จากนั้นอธิการบดีมอบรางวัลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1.รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานในประเด็น ดังนี้ 1.ด้านหลักสูตร 1.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. ด้านการวิจัย 2.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะเภสัชศาสตร์ 3. การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 3.1 คณะ/หน่วยงาน มีค่าร้อยละของการเพิ่มรายได้มากที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 3.2 คณะ/หน่วยงาน มีค่าร้อยละของการลดรายจ่ายได้มากที่สุด คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2. รางวัลคณะ/หน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานในภาพรวมเฉพาะลําดับที่ 1 โดยแบ่งตามการจัดกลุ่ม หน่วยงาน ดังนี้ 2.1 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2.2 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2.3 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 2.4 หน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คือ สํานักศึกษาทั่วไป 2.5 หน่วยงานสนับสนุนสังกัดสํานักงานอธิการบดี คือ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ก่อนปิดโครงการฯอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40