ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เชิงพื้นที่ สู่การนำเสนอใน Social Media”

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เชิงพื้นที่ สู่การนำเสนอใน Social Media”

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

13 ต.ค. 64 | 34 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เชิงพื้นที่ สู่การนำเสนอใน Social Media” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชการและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การจัดทำและเผยแพร่สื่อในโลกออนไลน์, กฎหมายที่เกี่ยวข้องลิขสิทธิ์ภาพ เสียง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, การLive ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และอบรมการตัดต่อ VDO” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 พ.ย. 64 | 82