ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

Example blog post alt

โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา IS

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ม.ค. 61 | 741 view

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำงานตรงกับสายวิชาชีพที่เรียนมา และเป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายธนเดช ทิพยอภิชยากุล (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการสารสนเทศ) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ The Ultimate Leader สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน” โดยมี อาจารย์ ดร.นภัสกร กรวยสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง IT-314 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : คมสันต์ หงส์อนันต์
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287