ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อของความเท่าเทียมกันทางเพศ "MSU PRIDE OF GENDER"

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อของความเท่าเทียมกันทางเพศ "MSU PRIDE OF GENDER"

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ต.ค. 63 | 133 view

นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อของความเท่าเทียมกันทางเพศ ภายใต้ชื่องาน "MSU PRIDE OF GENDER" 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศในสังคมปัจจุบัน โดยมีนายโสภณวิชญ์ มาตราช นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในกิจกรรมเปิดงานด้วยการแสดง Contemporary Dance ชื่อชุดการแสดง fire meet fate มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ MIDL (Media Information and Digital Literacy) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล ,ฉายภาพยนตร์สั้นประเด็น "ความเท่าเทียมทางเพศ" ,กิจกรรมประกวดการแต่งกาย The best pride of gender และปิดท้ายกิจกรรมด้วย Talk Show แลกเปลี่ยนความเท่าเทียมทางเพศ โดยนายชนัญชิดา พิศาลวนิชย์กุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย Miss YB Thailand 2020 ,นายอภิชาต สงครินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนางสาวชุติมา ศรีพูล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1618