ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อปรับแผนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2564 - 2569

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อปรับแผนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2564 - 2569

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

28 ก.ย. 63 | 114 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อปรับแผนการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2564 - 2569 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ วารี วัลเลย์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองด์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่านมามอบความรู้และแชร์ประสบการณ์แนวคิดกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยท่านแรกได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดในหัวข้อ "แนวคิดเเละการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx"

ท่านที่ 2 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำกระบวนการการทบทวนแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะ โดยมีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมมากว่า 50 คน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525