ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตนิเทศศาสตร์ ปล่อยของ!! นำเสนอโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

Example blog post alt

นิสิตนิเทศศาสตร์ ปล่อยของ!! นำเสนอโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

โพสโดย

15 ก.ย. 63 | 426 view

นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดและแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)ให้กับบริษัทเจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องSmart Classrom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การนำเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกกระบวนการคิดและการวางแผนเพื่อการส่งเสริมการตลาดโดยผ่านแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event) ทั้งหมด 9 กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relation Projects) โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธา สมควรดี กรรมการบริหาร นางสาวสุทธาทิพย์ วัฒนกิติกุล ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และนางสาวณฐกานต์ อนันตศิริจินดา ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นกรรมการในการให้คะแนนผลการนำเสนอกิจกรรมของนิสิต


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287