ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 737 view

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ : คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ SOFTWARE HOUSE สู่ FINTECH โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ CEO ของบริษัท Wealth Management เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารสาขา คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ Software House การบริหารการเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน ให้อยู่รอด เติบโต พัฒนาทางด้าน IT รวมถึง FINTECH ให้ยั่งยืนตามวิถี Professional Best (สุดยอดมืออาชีพ) ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่บุคคล ดังนี้

1. คุณสมเกียรติ ชินธรรม ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. อาจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เป็นอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560” ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต ในโอกาสที่ผลงานวิจัย ได้รับการโชว์เป็นผลงานวิจัยที่โดดเด่น 1 ใน 10 ผลงานวิจัย ชื่อผลงานวิจัย “เคหะภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ” ในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 :From Local to Global in the Context of Thailand 4.0 : จากท้องถิ่นสู่สากลในบริบทประเทศไทย 4.0”

ภาพ : สยาม ไพรสนธิ์ / ชลลัดดา พารา
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287