ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์” พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563

Example blog post alt

“วันทา กตัญญุตา บูชาคณาจารย์” พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการสารสนเทศ 2563

โพสโดย

27 ส.ค. 63 | 366 view

สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 –16.30 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อรำลึกความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนิสิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี

ภายในกิจกรรมมีการแสดง “ฟ้อนปัญจะมลาชบูชา” จากชมรมนาฏศิลป์พื้นเมือง(วงแคน)และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าของแต่และภาควิชาที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่
1. นายกฤติน พันธุ์เสนา ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มค 1
2. นางสาว ธีรพร วสันต์ศิริกุล ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งProject Manager แผนกพัฒนาธุรกิจในประเทศ บริษัทอัลฟาเมตริคส์
3. นายอติรุจ อัคมูล ศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศนิสิต 4. นายศุภวิชญ์ เสงี่ยมงาม ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิสารสนเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้ที่ภูมิสารสนเทศ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI )
5. อาจารย์ยุทธศักดิ์ ทองแสน ศิษย์เก่าภาควิชาสื่อนฤมิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6. นางสาวจิราพร คำภาพันธ์ ศิษย์เก่าภาควิชานิเทศศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม โต๊ะข่าวสถานการณ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีมีจิตอาสา พร้อมทั้งมีพีธีการขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลงพระคุณที่สาม รางวัลของครู โดยนิสิตคณะกรรมการรุ่นคณะวิทยาการสารสนเทศรุ่นที่ 22 โดยมีนิสิตเข้าร่วม 150 คน โดยจัดระเบียบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287