ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภูมิสารสนเทศ มมส จัด Workshop “พาน้องเข้าสู่โลก GIS”

Example blog post alt

ภูมิสารสนเทศ มมส จัด Workshop “พาน้องเข้าสู่โลก GIS”

โพสโดย

24 ส.ค. 63 | 267 view

นิสิตภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม Workshop “พาน้องเข้าสู่โลก GIS” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีอาจารย์ธีรญา อุทธา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ทางภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งเป็นการแนะนำเนื้อหาและรูปแบบ การเรียนการสอน ของหลักสูตรภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรอื่น ๆ ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษาต่อสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในกิจกรรมมีการแบ่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งหมด 64 คนออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยจะเวียนฐานทั้งหมด 3 ฐาน เพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย

ฐานที่ 1 “GPS” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับเครื่อง GPS โดยมีการฝึกปฏิบัติจับพิกัดสัญญาญ GPS จากดาวเทียมจริง
ฐานที่ 2 “เส้นชั้นความสูง (Contour)” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นชั้นความสูง (Contour) ของภูกระดึง และมีการฝึกปฏิบัติผ่านการประกอบโมเดลจำลองภาพ3D เพื่อให้เส้นชั้นความสูงที่ชัดเจน
ฐานที่ 3 “กล้องส่องภาพสามมิติ studio scope” ให้ข้อมูลเกี่ยวกล้องส่องภาพสามมิติ (studio scope) ที่ใช้ส่องภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพบนเครื่องบินทางอากาศโดยจะเห็นภาพถ่ายเป็น สามมิติ ซึ่งจะมีความแตกต่างถ้าเทียบจากการมองด้วยตาเปล่า ซึ่งการส่องภาพนี้จะใช้เพื่อวิเคราะห์ ระดับความสูง ความหนาแน่นของพื้นที่ในภาพถ่ายได้อย่างชัดเจน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287