ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพ

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพ

โพสโดย

19 ส.ค. 63 | 285 view

18 สิงหาคม 2563 สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการสำหรับ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ IT- Smart Class Room คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.นุชนาฏ บัวศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการดังกล่าววัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รู้ถึงความหมาย และความสำคัญของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และส่งเสริมให้นิสิตได้มีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการมีจิตอาสาทั้งในคณะ ที่ว่า"นิสิตไอที ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญไอที มีจิตอาสา" อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287