ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพ

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตผ่านโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ส.ค. 63 | 192 view

18 สิงหาคม 2563 สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์กับการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการสำหรับ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ IT- Smart Class Room คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.นุชนาฏ บัวศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการดังกล่าววัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รู้ถึงความหมาย และความสำคัญของเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และส่งเสริมให้นิสิตได้มีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับการมีจิตอาสาทั้งในคณะ ที่ว่า"นิสิตไอที ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญไอที มีจิตอาสา" อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนิสิตที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543