ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สโมฯ ไอที นำเสนอแผนดำเนินกิจกรรม ปี 2563 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

สโมฯ ไอที นำเสนอแผนดำเนินกิจกรรม ปี 2563 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

5 ก.ค. 63 | 239 view

3 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้านำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 ต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง IT - 203 โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมด้วย ทิ้งนี้ท่านคณบดีฯ ได้เล่าถึงนโยบายการปฏิบัติงานในการพัมนาคณะฯ และได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287