ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ

Example blog post alt

มมส MOU ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้และทักษะฝีมือฯ

โพสโดย

18 มิ.ย. 63 | 333 view

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ กับ สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนางทานตะวัน เอมี่ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะฝีมือที่จําเป็น ให้แก่ นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพที่กําหนด สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกทั้งเพื่อขยายผลการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ สําหรับบุคลากรในทุกระดับและทุกกลุ่ม ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อันส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

ที่มา คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287