ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม 2563

โพสโดย

12 มี.ค. 63 | 599 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยงานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคามประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อให้นิสิตได้ดำเนินโครงการโดยนำความรู้สิ่งที่เรียนมาบูรณาการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT- Smart classroom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาระบบเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการสร้างความโดดเด่นให้บรรจุภัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และเพิ่มรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีกลุ่มนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287