ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

24 ก.พ. 63 | 513 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Mini open house เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน . กิจกรรม Mini open house ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำคณะและรูปแบบกระบวนสอนภายในคณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดการออบรมให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาการด้านเทคโนโลยี และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมดังกล่าวมีคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 180 คน โดยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ จำนวน 108 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ จำนวน 72 คน และอาจารย์จำนวน 4 ท่าน . . ภายในกิจกรรมมีการอบรมการเรียนรู้ระบบการทำงาน Internet of Things (IoT) วิทยาการโดย อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แสงแก้ว อาจารย์ประภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543