ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศศาสตร์ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงละครโทรทัศน์

Example blog post alt

นิเทศศาสตร์ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงละครโทรทัศน์

โพสโดย

23 ก.พ. 63 | 2373 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงละครโทรทัศน์ ภายในรายวิชา 1203 319 การผลิตรายการโทรทัศน์ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง IT – 513 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานุช วีรสาร เป็นอาจารย์ประจำวิชา . ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากคุณทิฆัมพร ภูพันนา ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานสื่อ ละครและภาพยนตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิต พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาความคิดสร้างสร้างสรรค์ และกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์ให้ดียิ่งขึ้นไป


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287