ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Example blog post alt

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 ก.พ. 63 | 509 view

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อใช้ในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : shorturl.at/fkwyQ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908