ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

Example blog post alt

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

12 ก.พ. 63 | 471 view

ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อใช้ในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรปริญญาตรีทุกคณะ


ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1bpBJUkidIqtNFQ3T3cQmANqTfDa1O_6E/view"> shorturl.at/fkwyQ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53