ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / “พี่ติวน้อง” โครงการดี ๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

“พี่ติวน้อง” โครงการดี ๆ จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย

3 ก.พ. 63 | 551 view

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “พี่ติวน้อง” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ห้อง IT-409 และห้อง IT-410 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบฐานข้อมูล วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ปรีชา น้อยอำคา หัวภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ . โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติการในแต่ละรายวิชา ให้สามารถเกิดประโยชน์สำหรับนิสิตในการพัฒนาความรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาของรายวิชาในภาคการศึกษาอื่นๆต่อไป


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287