ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

Example blog post alt

โพสโดย

30 ม.ค. 63 | 282 view

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 เรื่อง “การเป็นผู้ประกอบการ สำหรับอาจารย์ผู้สอน” โดยได้รับเกียรติจาก PROF DR SUKANLAYA SAWANG (SFHEA) ตำแหน่ง Director of Research and Professor in Entrepreneurship International Centre for Transformational Entrepreneurship, จาก Faculty of Business and Law, Coventry University, UK เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชา entrepreneurship กรณีศึกษา และมีกิจกรรมการนำเสนอไอเดียให้ผู้ร่วมลงทุนจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม ณ ห้อง IT - 506 smart classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287