ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส. จัดเต็ม “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” เปิดตัวละครใหม่ “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ในเปิดม่านการละคอนฯ 18

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส. จัดเต็ม “โละม่าน เล่นมั่น หลังไมค์” เปิดตัวละครใหม่ “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ในเปิดม่านการละคอนฯ 18

โพสโดย

28 ม.ค. 63 | 333 view

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม "เปิดม่านการละคอนนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 18" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และวางแผนการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตผ่านกระบวนการสร้างละครเวที ณ ลานศิลปและวัฒนธรรมกลางแจ้ง (เล้าไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน . เปิดม่านการละครนิเทศศาสตร์ครั้งที่ 18 นี้ได้มีการหยิบนำเอาละครเวทีในอดีตของภาควิชานิเทศศาสตร์กลับมาแสดงอีกครั้ง โดยปรับเนื้อหาให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้มีทั้งหมด 3 เรื่องคือเรื่องพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว เรื่องนะโมโอเวอร์เลิฟ เรื่องศรีทันดร พร้อมกับเป็นการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของนิเทศศาสตร์เรื่องที่ 18 คือเรื่อง “Hiddenside อย่าให้ใครรู้” ซึ่งมีกำหนดการแสดงในโครงการละครเวทีประจำปีนิเทศศาสตร์ ภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287