ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส. ร่วมทำความดีจัดค่าย C4C (Computer for Community: C4C) คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

Example blog post alt

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มมส. ร่วมทำความดีจัดค่าย C4C (Computer for Community: C4C) คอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน

โพสโดย

13 ม.ค. 63 | 416 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (Computer for Community: C4C) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตสามารถนำทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และส่วนรวม ในระหว่าง วันที่ 8–12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด . ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์ นิสิต และนักเรียนร่วมโครงการมากกว่า 100 คน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287