ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส.

Example blog post alt

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มมส.

โพสโดย

13 ม.ค. 63 | 400 view

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารประจำคณะ เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต ชื่นสงวน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัย


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287