ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 2 รางวัลจากโตโยต้า พร้อมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่น

โพสโดย

23 ธ.ค. 62 | 804 view

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมการแข่งขัน “Toyota Campus Challenge 2019” โตโยต้า ถนนสีขาว จัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ TOYOTA ALIVE SPACE ชั้น 3 ICON SIAM โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ เป็นที่ปรึกษาในการประกวด . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด จึงได้ริเริ่มกิจกรรม“Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว”ขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีต่อไป โดยสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Chinathip ได้แก่ผลงานโครงการ Bludyguard ย้อนศรใครไม่เห็น แต่บลูดี้เห็นเด้อ สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นายพิสิษฐ์ แก้วศิลา 2. นางสาวนันทิชา สวัสดิพละ 3. นายชัยภัคดิ์ ตั้งประจักษ์ นายภัทรวิชญ์ ภัทรวัฒน์กุล . รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม 4 ANGIES ขี่ม้ายูนิคอร์น ได้แก่ผลงานโครงการ UNICROSS SAFE LIFE สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นายเสกสรร นาหัวนิล 2. นายธีระนัย จันทร์ไพสนต์ 3. นางสาวปรียานุช สุโพธิ์ 4.นางสาวณัชชา ผิวผ่อง . โดยทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการต่อยอดกิจกรรม พร้อมไปศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน รวมมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287