ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. คว้า 3 รางวัล เวทีประกาศผลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15

โพสโดย

23 ธ.ค. 62 | 596 view

นิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข่าวทั่วไป 1 รางวัล และได้รับรางวัลชมเชยวิถีชุมชนจำนวน 2 รางวัล จากงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา เป็นที่ปรึกษาในการประกวด . กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน . รางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น ได้แก่ผลงานเรื่อง “อ้อยเข้าปากช้าง จากทีมไปกลับฝน สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นางสาวจุฑามาศ สีดา 2. นางสาวจันทิมา สุจริต 3. นายกิตติภพ หาวงษ์ 4. นางสาวอุษณีย์ แสบงบาล 5. นางสาวศิลามณี ศิลาพัฒน์ . รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่องที่ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง “บทเรียนนวัตวิถี” จากทีม Three N double A สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นางสาวสิริยากร วงค์กระนวน 2. นางสาวกรชวรรณ นนทภา 3. นางสาวจันจิรา หลวงจันทร์ 4. นางสาวนราภัสสร์ รักษาพล 5.นายพงศธร ชยานันต์โสดา . รางวัลชมเชย สารคดีประเภทวิถีชุมชนเรื่องที่ 2 ได้แก่ผลงานเรื่อง ทางรอดคนริมโขง จากทีม Three N double B สมาชิกประกอบไปด้วย 1. นายสุทัศน์ สุขแก้ว 2. นายยุทธเกียรติ บุญหลาย 3. นางสาวจินดารัตน์ วงศ์คำจันทร์ 4. นางสาวศรสวรรค์ แสนสาระ 5.นางสาวเจนจิรา จิมานัง


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287