ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

โพสโดย

23 ธ.ค. 62 | 885 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Mini open house เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน . กิจกรรม Mini open house มีคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน โดยเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน และอาจารย์จำนวน 15 ท่าน . โดยในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ภายในกิจกรรมมีการอบรมการเรียนรู้ระบบการทำงาน Internet of Things (IoT) วิทยาการโดย อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แสงแก้ว อาจารย์ประภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ,อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการทำงาน Animation อย่างง่าย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอำคา อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต ,อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรียนรู้การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Construct วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธิ์ โชติถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้วิธีการควบคุมโดรนถ่ายภาพ วิทยากรโดย อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์ อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต . ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ภายในกิจกรรมมีการอบรมการเรียนรู้ระบบปฎิบัติการ Motion capture วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา และเรียนรู้ระบบปฎิบัติการ Virtual Reality วิทยากรโดย อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์ อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287