ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส. จัด Mini open house สร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ พร้อมมุ่งสู่อาชีพด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ธ.ค. 62 | 739 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Mini open house เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในด้านวิทยาการสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน . กิจกรรม Mini open house มีคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน โดยเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน และอาจารย์จำนวน 15 ท่าน . โดยในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ภายในกิจกรรมมีการอบรมการเรียนรู้ระบบการทำงาน Internet of Things (IoT) วิทยาการโดย อาจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ แสงแก้ว อาจารย์ประภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ,อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบการทำงาน Animation อย่างง่าย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอำคา อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต ,อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรียนรู้การสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม Construct วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนิรุทธิ์ โชติถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้วิธีการควบคุมโดรนถ่ายภาพ วิทยากรโดย อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์ อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต . ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ภายในกิจกรรมมีการอบรมการเรียนรู้ระบบปฎิบัติการ Motion capture วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา และเรียนรู้ระบบปฎิบัติการ Virtual Reality วิทยากรโดย อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์ อาจารย์ประภาควิชาสื่อนฤมิต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543