ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / บทความนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนทเศ ได้รับรางวัล Best Paper Award

Example blog post alt

บทความนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนทเศ ได้รับรางวัล Best Paper Award

โพสโดย

7 พ.ย. 62 | 481 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสาวิตรี คันที และนางสาวพิชาดา สายเชื้อ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล Best Paper Award จากบทความที่นำเสนอเรื่อง “Effective Face Verification Systems Based on the Histogram of Oriented Gradients and Deep Learning Techniques” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP2019) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4