ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลนิสิต เรื่องทุนสนับสนุนวิจัย/วิทยานิพนธ์

Example blog post alt

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลนิสิต เรื่องทุนสนับสนุนวิจัย/วิทยานิพนธ์

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ธ.ค. 60 | 2169 view

ทางสวทช. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 1” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน 

ซึ่งทุนนี้จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษา ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น โดยนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน กำลังศึกษาปริญญาเอกหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน 

โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 มีนาคม 61 - 28 กุมภาพันธ์ 62

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560- 30 มกราคม 2561
สมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.nstda.or.th/stemworkforce

ประกาศผลการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรทัย อริยะโภคะกุล

*********************************************************
ผู้ประสานงานโครงการ STEM Workforce
ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
✆ 02-564-7000 ext#1461-1462
oratai.ariyaphokakul@nstda.or.th


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287