ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคล Digital Literacy

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคล Digital Literacy

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 ก.ย. 62 | 566 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-405 และ IT-406 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล และรับรองสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล . ในการนี้ได้มีนิสิตเข้าร่วมการสอบทั้งหมดจำนวน 100 คน โดยมีการทดสอบทั้งหมด 2 วิชาคือ วิชา Computer and online Basic และ วิชา Application Basic 2016 โดยผลการสอบของนิสิตจำนวน 100 คน มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดร้อยละ 76 ซึ่งอยู่ในระดับดี


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543