ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคล Digital Literacy

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคล Digital Literacy

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 694 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จัดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-405 และ IT-406 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มนักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล และรับรองสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล . ในการนี้ได้มีนิสิตเข้าร่วมการสอบทั้งหมดจำนวน 100 คน โดยมีการทดสอบทั้งหมด 2 วิชาคือ วิชา Computer and online Basic และ วิชา Application Basic 2016 โดยผลการสอบของนิสิตจำนวน 100 คน มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดร้อยละ 76 ซึ่งอยู่ในระดับดี


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287