ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพํมน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดพิธีปิดโครงการออมสินยุวพํมน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 472 view

คณะวิทยาการสารสนเทศและคณะบัญชีและการจัดการ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่นมหาสารคาม ปี 2562 ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน และนายศิริรัตน์ ผ่องอุดม ผู้อำนวยการเขตมหาสารคาม ธนาคารออมสิน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและชื่นชมนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการสินค้าวิสาหกิจชุมชนบริเวณลานห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ และมีการนำเสนอผลงานของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนอผลงานในระดับประเทศเพื่อชิงรางวัน Best of the Best โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาค้อ (สมุนไพรไทวาปี) .การดำเนินงานภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒนรักษ์ถิ่นมหาสารคามได้จัดทำโครงการขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการสร้างความโดดเด่นให้บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย และตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน .ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโน อำเภอโกสุมพิสัย 2. วิสาหกิจชุมชนปลาส้มถอดก้างพ่อสมศักดิ์ อำเภอกันทรวิชัย 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัวดง อำเภอแกดำ 4. วิสาหกิจชุมชนบ้านเขวาค้อ อำเภอวาปีปทุม 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก อำเภอวาปีปทุม 6. วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองบัวแปะ อำเภอยางสีสุราช 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครื่องจักรสานจากเส้นพลาสติก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มได้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และโลโก้ที่น่าสนใจเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มลูกค้ารวมทั้งมีช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50-100 ทุกกลุ่ม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287