ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สื่อนฤมิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

Example blog post alt

สื่อนฤมิต มมส คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 523 view

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นิสิตสาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากการประกวดสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Community Travel “เที่ยว สบายๆ สไตล์เลย” Contest กับ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. 5) ด้วยผลงานชื่อ “ฤดูฝนที่เมืองเลย” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ การประกวดนี้เป็นการเน้นเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 5 ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอในจังหวัดเลย กลุ่มพื้นที่ 1 อำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ กลุ่มพื้นที่ 2 อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้วกลุ่มพื้นที่ 3 อำเภอหนองหิน อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง รูปแบบ “สบาย สบาย สไตล์เลย” ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามทั้งในด้านภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยสมาชิก “ทีมบ้านมิกกี้” ประกอบด้วย นายเมธาวี สุวรรณทา, นางสาวพนัดดา อัศวาวุฒิ, นางสาวพัทธมน ทนุผล, นางสาวณัฐมล พรมบล, นายชาลีวัฒน์ วัลลานนท์ และนายกีรติ บัวลาด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287