ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรม Internet of things (IoT) for precision agriculture

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรม Internet of things (IoT) for precision agriculture

โพสโดย

19 ก.ย. 62 | 309 view

4 กันยายน 2562 ศูนย์ดิจิตอลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอบรม "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตรแม่นยำ Internet of things (IoT) for precision agriculture" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร . นอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรอบรม "อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการเกษตรแม่นยำ Internet of things (IoT) for precision agriculture" พร้อมกล่าวปิดการอบรม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287