ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คระวิทยาการสารสนเทศ มอบทุน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MISL Summer School on Web and Mobile Application Development”

Example blog post alt

คระวิทยาการสารสนเทศ มอบทุน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MISL Summer School on Web and Mobile Application Development”

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

3 ก.ย. 62 | 701 view

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MISL Summer School on Web and Mobile Application Development” ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทุนทั้งสิ้น 280,000 บาท โดยมีรายชื่อนิสิตผู้รับทุนการศึกษา จํานวน 19 คน ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 1. นางสาวกมลทิพย์ เทศทอง จำนวน 20,000 บาท 2. นางสาวไอรดา ทรงธวรัฐ จํานวน 20,000 บาท 3. นายณัฐวุฒิ ชัยพิมล จํานวน 17,500 บาท 4. นายวัชรพล คงทน จํานวน 15,000 บาท 5. นายสารัช ธนภัทรภักดี จํานวน 15,000 บาท 6. นายภควิชช์ ทองงาม จํานวน 15,000 บาท 7. นายวราวุฒิ เม้าหวาด จํานวน 15,000 บาท 8. นายคณาธิป ราชประโคน จํานวน 15,000 บาท 9. นายสุเมธ โยธีนิสิต จํานวน 15,000 บาท 10. นายวัชรพล สายุทธ์ จํานวน 15,000 บาท 11. นายวัชระ แก้วคูณ จํานวน 12,500 บาท 12. นายสุรสิทธิ์ สุวรรณระ จํานวน 12,500 บาท 13. นายชวิศ ช่ำชอง จํานวน 12,500 บาท 14. นายสิรวิชญ์ รัตนธรรมเมธี จํานวน 12,500 บาท นิสิตชั้นปีที่ 2 15. นายนราธิป คําควร จํานวน 17,500 บาท 16. นายปณชัย เทพรักษ์ จํานวน 12,500 บาท 17. นายพีระวัฒ บุญบ้านริ้ว จํานวน 12,500 บาท 18. นายอดิศร ศรีสุภผลโถชน์ จํานวน 5,000 บาท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19. นายนันทะวัฒน์ แสนตะระนะ นิสิตชั้นปีที่ 3 จํานวน 20, 000 บาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524