ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณฯ วงรอบ 1

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณฯ วงรอบ 1

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 ก.ย. 62 | 463 view

29 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ วงรอบปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง IT - 202 /IT - 203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ภายในการประเมินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นคณะกรรมการ คือศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ โดยผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศมีผลประเมินเฉลี่ยที่ 4.63 อยู่ในระดับดีมาก


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1524