ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

19 ต.ค. 60 | 269 view

ด้วยสำนักงานเลขานุการ จะเข้าร่วมงานบุญกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเวลา 14.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้

1) ยอดเงินทำบุญกฐินของคณะวิทยาการสารสนเทศ 12,999 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

2) คณะฯ ทำโรงทาน ขนมจีนน้ำยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในช่วงเวลาดังกล่าว

งานสื่อสารองค์กร


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287