ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โพสโดย

14 ส.ค. 62 | 736 view

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ . พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ทำเพื่อร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรในสาขาที่เน้นการจัดการเรียนการสอน ด้วยการทำงานจริง และสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานได้ในอนาคตโดยมีระยะ 5 ปี . ภายในโครงการได้รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การจัดการศึกษา ยุค Thailand 4.0 โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการโรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการโดย อาจารย์อังคณา พรหมรักษา และร่วมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจสมัยใหม่


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287