ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม สร้างมูลเพิ่มสินค้าแก่วิสาหกิจชุมชน

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม สร้างมูลเพิ่มสินค้าแก่วิสาหกิจชุมชน

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

30 ก.ค. 62 | 454 view

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการบริหารจัดการบัญชี และการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6 กลุ่ม โดยมีหัวข้อบรรยายและให้ความรู้ทั้งหมด 3 หัวข้อ คือ 1. หัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน” 2. หัวข้อ “การทำบัญชีรายรับรายจ่ายสำหรับวิสาหกิจชุมชน” 3. หัวข้อ “การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : การตลาดออนไลน์ และการตลาดออฟไลน์” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยทไธสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ เป็นวิทยากรในการอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนิสิตและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝึกถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ออนไลน์


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557