ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ.ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

23 ก.ค. 62 | 462 view

งานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.รพีพันธ์ ปิตาคะโส ตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557