ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561และงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร

Example blog post alt

โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561และงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

29 ธ.ค. 60 | 296 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561และงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ศักยภาพ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการสารสนเทศ และการวิพากษ์เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ

และร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ คุ้มมะณี อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ นางสาว เบญจมาศ จิตรนอก เลขาภาควิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543