ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / หลักสูตร ป.เอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

Example blog post alt

หลักสูตร ป.เอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสโดย

19 ก.ค. 62 | 607 view

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรปริญญาเอก) วงรอบปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-203 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ จากคณะวิทยาศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นคณะกรรมการในการประเมินหลักสูตร . #ITMSU #SamoITMSU #ITFreshyMSU


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287