ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. ติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. ติดตามประเมินผลการบริหารงาน คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย

9 ก.ค. 62 | 491 view

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางติดตามประเมินผลการบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง IT-506 Smart Classroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศร่วมต้อนรับ พร้อมอยู่รับฟังการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287