ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ไอที มมส จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

Example blog post alt

ไอที มมส จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

โพสโดย

20 มิ.ย. 62 | 681 view

20 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) วงรอบปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) ณ ห้อง IT- 506 Smart Classroom การจัดโครงการในครั้งนี้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรนำกระบวนการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมรับกับการประเมินคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) พร้อมทั้งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น เป็นประธานในงานกล่าวเปิดงานโครงการ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287