ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional Education(IPE)

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional Education(IPE)

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

12 มิ.ย. 62 | 403 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จาก University of Maryland เข้าศึกษาดูงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional Education(IPE) ณ ห้อง Smartclassroom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใน วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยภายในกิจกรรมมีผู็เข้าร่วมซึ่งนำโดย Professor Dr.Erin VanMeter PharmD. BCACP ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วยนิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ,อาจารย์อังคณา พรมรักษา อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำกระบวนการเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1557