ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native

โพสโดย

1 พ.ค. 62 | 674 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbia) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนออกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณพิศินทร์ เริงนิรันดร์สถิต มาป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ React Native


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287